คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
5/5 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Dr. Panuwan Chantawannakul
  • Author : ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
  • ISBN :9789746724906
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 152
  • ขนาดไฟล์ : 4.76 MB
ผึ้งเป็นแมลงที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยมีประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงคือการนําผลผลิตจากผึ้ง มาใช้ในด้านอุตสาหกรรม ผลผลิตของผึ้งมีหลายชนิดได้แก่ น้ำผึ้ง (honey) เกสร ผึ้ง (bee pollen) ไขผึ้ง (bee wax) นมผึ้ง (royal jelly) และพรอพอลิส (propolis) สำหรับประโยชน์ทางอ้อมคือ การช่วยผสมเกสรดอกไม้ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นอย่างมหาศาล การเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพหนึ่งเพื่อตอบสนอง ปัญหาในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการผสมเกสรของผึ้งและรายได้สู่ชุมชนที่ได้จากผลิตภัณฑ์ของผึ้ง นอกจากนี้ยังเป็นการใชเทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยนั้นการเลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการเก็บนน้ำหวาน และการที่จะทำให้ได้ผลผลิตจากผึ้งในปริมาณมากและคุณภาพสูงนั้นขึ้นอยู่กับระบบการจัดการและการดูแล

นำเข้าโดยระบบ Bookcaze จำนวน 5 สิทธิ์