คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
6/6 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Dr. Panuwan Chantawannakul
  • Author : Panuwan Chantawannakul
  • ISBN :N/A
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 113
  • ขนาดไฟล์ : 27.41 MB
แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณประโยชน์และสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ อีกทั้งแมลงยังเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กล่าวคือ เป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวปัจจุบัน ความนิยมบริโภคแมลงเพิ่ม มากขนึ้ แนวโนม้ การทำฟาร์มแปรรูปแมลงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการแหล่งอาหารอย่างเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากร โลกจะมีกว่า 9,000 ล้านคน ที่สำคัญกระบวนการเผาผลาญอาหารเป็นน้ำหนักตัวของปศุสัตว์และ สัตว์ปีก ไม่ดีเท่ากับแมลง อย่างเช่น จิ้งหรีด ต้องการอาหารเฉลี่ยเพียง 2 กิโลกรัม สำหรับการทำน้ำหนัก ตัว 1 กิโลกรัม นอกจากนี้แมลงยังสามารถเพาะเลี้ยงให้เติบโตและขยายพันธุ์ได้ในของเสียจากคนและสัตว์ อาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนและของเหลือใช้ทางการเกษตร ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง ชีวภาพ ซึ่งมีต้นทุนต่ำลดการปนเปื้อน และปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซแอมโมเนีย น้อยกว่าโค กระบือ และสุกร ตลอดจนใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยง ยาควบคุมโรค และน้ำน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์อีกด้วย
แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณประโยชน์และสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ อีกทั้งแมลงยังเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กล่าวคือ เป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวปัจจุบัน ความนิยมบริโภคแมลงเพิ่ม มากขนึ้ แนวโนม้ การทำฟาร์มแปรรูปแมลงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการแหล่งอาหารอย่างเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากร โลกจะมีกว่า 9,000 ล้านคน ที่สำคัญกระบวนการเผาผลาญอาหารเป็นน้ำหนักตัวของปศุสัตว์และ สัตว์ปีก ไม่ดีเท่ากับแมลง อย่างเช่น จิ้งหรีด ต้องการอาหารเฉลี่ยเพียง 2 กิโลกรัม สำหรับการทำน้ำหนัก ตัว 1 กิโลกรัม นอกจากนี้แมลงยังสามารถเพาะเลี้ยงให้เติบโตและขยายพันธุ์ได้ในของเสียจากคนและสัตว์ อาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนและของเหลือใช้ทางการเกษตร ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง ชีวภาพ ซึ่งมีต้นทุนต่ำลดการปนเปื้อน และปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซแอมโมเนีย น้อยกว่าโค กระบือ และสุกร ตลอดจนใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยง ยาควบคุมโรค และน้ำน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์อีกด้วย

ซื้อโดย Ukrit Visitkitjakarn จำนวน 1 สิทธิ์

นำเข้าโดยระบบ Bookcaze จำนวน 5 สิทธิ์