หนังสือจะพร้อมยืมอีกครั้งประมาณวันที่ 8 ตุลาคม 2565
  • คงเหลือ : 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. รงคกร อนันตศานต์
  • ISBN :9786163981295
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 110
  • ขนาดไฟล์ : 4.34 MB
อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้องการของตลาดรูปทรงของผลึกดั้งเดิมอัญมณี (Rough) ผลึกอัญมณีที่ขุดพบบางชิ้นมีรูปทรงที่ไม่เหมาะจะนำมาตัดแต่งเจียระไนในรูปทรงกลม (Round Brillignt Cut) เนื่องด้วยจะทำให้สูญเสียเนื้อผลึกของอัญมณีไปจำนวนมาก ช่างเจียระไนจึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบและเจียระไนผลึกชิ้นนั้นในรูปทรงอื่น เพื่อที่จะเก็บเนื้อของอัญมณีไว้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งน้ำหนักและเนื้ออัญมณีที่มีค่าไว้ให้ได้มากที่สุด