คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร. อัจฉรา สโรบล
  • ISBN :9786163982735
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 142
  • ขนาดไฟล์ : 5.58 MB
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นพัฒนาการของแฟชั่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแฟชั่นความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเสื้อผ้า หลักการออกแบบเสื้อผ้าเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังมีเทคนิคขั้นตอนของการวาดหุ่นแบบง่ายซึ่งผู้เขียนได้ค้นหาวิธีการวาดจากประสบการณ์ที่ฝึกปฎิบัติทดลองปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและง่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะด้านออกแบบเสื้อผ้าสามารถนำไปศึกษาและฝึกใช้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนได้นำข้อค้นพบจากหนังสือนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในชุมชนได้อีกด้วย

นำเข้าโดยระบบ Bookcaze จำนวน 1 สิทธิ์