• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :9786162135972
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 462
  • ขนาดไฟล์ : 28.23 MB
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งอาเซียนและเก็งข้อสอบ O-NET นำเสนอในรูปแบบโจทย์ข้อสอบครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ พร้อมอธิบายคำตอบอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้น้อง ๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ สามารถค้นคว้าหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจเนื้อหาของทั้ง 5 วิชาหลักอย่างละเอียดสารบัญ- คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- ภาษาไทย- สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม- ข้อสอบ O-NET & ข้อสอบอาเซียน