• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รองศาสตราจารย์ หวน พินธุพันธ์
  • Author : หวน พินธุพันธ์
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 63
  • ขนาดไฟล์ : 55.12 MB
การเดินทางท่องเที่ยวเวียตนามในครั้งนี้ เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเขา ธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ไร่นาแบบขั้นบันได อ่าว ทะเล และถ้ำ เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นชมโบราณวัตุสถานและช๊อปปิ้งแต่อย่างใด มัคคุเทศก์ได้พาไปชมเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเวียตนาม ได้ชมตลาดบั๊คฮาซึ่งเป็นตลาดของชาวเขานำสินค้ามาขาย ชมวิถีชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้านชาวเขากัต กัต (CAT CAT) ชมน้ำตกเตียนซาน” หรือ “น้ำตกนางฟ้า” ขึ้นภูเขาฮามลอง (Ham Rong Resort) ชมหมู่บ้านต่าฟาน (TA VAN) เยี่ยมเด็กนักเรียนและชมโรงเรียนชาวเขา ชมพิพิธภัณฑ์หินโบราณ ชมหมู่บ้านต่าพิน (Ta Phin เดินทางไปชายแดนเวียดนาม-จีน ล่องเรือลอดถ้ำฮาลองบก ล่องเรือชมความงามของอ่าวฮาลอง และชมถ้ำนางฟ้า เป็นต้น