• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : อนิรุทธิ์ เจริญสุข
  • ISBN :9786160845637
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 328
  • ขนาดไฟล์ : 27.25 MB
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการโรงแรม หนังสือเรียนวิชา หลักการดำเนินงานโรงแรม Hotel Operation เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการโรงแรม เนื้อหาภายในเล่มมี 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักแรม ประเภทและชนิดของธุรกิจโรงแรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องพัก ระบบการบริหารงานโรงแรมการจัดการและโครงสร้างองค์การของโรงแรม ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม การตลาดธุรกิจโรงแรม โรงแรมสีเขียว โรงแรมปลอดบุหรี่ และโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักแรม บทที่ 2 ประเภทและชนิดของธุรกิจโรงแรม บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องพัก บทที่ 4 ระบบการบริการงานโรงแรม บทที่ 5 การจัดการและโครงสร้างองค์การของโรงแรม บทที่ 6 ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม บทที่ 7 ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม บทที่ 8 การตลาดธุรกิจโรงแรม บทที่ 9 โรงแรมสีเขียว โรงแรมปลอดบุหรี่ และโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย บทที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการโรงแรม

หนังสือเรียนวิชา หลักการดำเนินงานโรงแรม Hotel Operation เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการโรงแรม เนื้อหาภายในเล่มมี 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักแรม ประเภทและชนิดของธุรกิจโรงแรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องพัก ระบบการบริหารงานโรงแรมการจัดการและโครงสร้างองค์การของโรงแรม ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม การตลาดธุรกิจโรงแรม โรงแรมสีเขียว โรงแรมปลอดบุหรี่ และโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักแรม
บทที่ 2 ประเภทและชนิดของธุรกิจโรงแรม
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องพัก
บทที่ 4 ระบบการบริการงานโรงแรม
บทที่ 5 การจัดการและโครงสร้างองค์การของโรงแรม
บทที่ 6 ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม
บทที่ 7 ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม
บทที่ 8 การตลาดธุรกิจโรงแรม
บทที่ 9 โรงแรมสีเขียว โรงแรมปลอดบุหรี่ และโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
บทที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว