• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : วาทิต อินทุลักษณ์
  • ISBN :9786160846733
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 346
  • ขนาดไฟล์ : 15.79 MB
ตำรา การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 12 บทด้วยกัน ได้แก่การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบบจำลองในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ การจัดการสายโซ่อุปทานและบริหารลูกค้า กลยุทธ์ด้านการเงินกลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ เครื่องมือทางการบริหารสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ หลักในการทำแผนธุรกิจ โดยรวบรวมและเรียบเรียงแนวคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในการพัมนาธุรกิจ เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่และนักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิต ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (สาขายอดนิยมในปัจจุบัน) คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
"บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บทที่ 3 แบบจำลองในการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 4 การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ
บทที่ 5 การจัดการสายโซ่อุปทานและการบริหารลูกค้า
บทที่ 6 กลยุทธ์ด้านการเงิน
บทที่ 7 กลยุทธ์ด้านการตลาด
บทที่ 8 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 10 กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
บทที่ 11 เครื่องมือทางการบริหารสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
บทที่ 12 หลักการในการทำแผนธุรกิจ
บรรณานุกรม
ดัชนี
"