คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :9786168067253
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 258
  • ขนาดไฟล์ : 3.98 MB
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) หรือกรอบความร่วมมือบิมสเทค เป็นกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ริเริ่มโดยไทย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน เพื่อต้องการให้อนุภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ บิมสเทคเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย ประเทศสมาชิกต่างตื่นตัวในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ มีตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ โดยปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันสูงกว่า 3.620 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การวางแผนธุรกิจในภูมิภาคบิมสเทคต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนผ่านจุดร่วมทางวัฒนธรรมและการเป็นพันธมิตรกับคนในท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญเป็นตัวกลางความร่วมมือกับนักธุรกิจต่างชาติ การบริหารจัดการแรงงานในภูมิภาคก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องพึ่งพา ทั้งทัศนคติของผู้ประกอบการเองและความร่วมมือของคนท้องถิ่น นอกจากนี้ ปัจจัยความสำเร็จที่นักธุรกิจต่างชาติจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาคือ ระบบขนส่งโลจิสติกส์ ระบบการชำระเงิน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้อย่างราบรื่น โดยในการทำธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินสดสำรองและกระแสเงินทุนหมุนเวียนมากพอที่จะทำธุรกิจระยะยาวโดยไม่ขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น ภัยพิบัติ การเมือง สงครามการค้า เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ การค้า และการลงทุน นักธุรกิจต่างชาติจึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทั้งข่าวสารในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ รวมทั้งใช้ความรอบคอบในการวางแผนรับมือหากเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจน้อยที่สุด

ซื้อโดย อุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจการ จำนวน 1 สิทธิ์