คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : -
  • Author : สํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
  • ISBN :N/A
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 38
  • ขนาดไฟล์ : 58.97 MB
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตกล้าไม้ที่ได้คุณภาพดี เพิ่มมูลค่ากล้าไม้ พัฒนาอาชีพในการผลิตกล้าไม้ให้ได้มาตราฐาน โดยมีหลักการสำคัญสองด้านได้แก่ กล้าไม้ควรได้มาจากแหล่งเมล็ดพันธ์ุที่ดี หรือสายพันธุ์ที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้กล้าไม้มีการเติบโตดี มีรูปทรงที่ต้องการตามวัตถุประสงค์

ซื้อโดย Ukrit Visitkitjakarn จำนวน 1 สิทธิ์